Pochard - Aythya ferina  -

2018-10-15

Sidestrand (Norfolk, England)

© Andy Benson


 
Partners