White Stork - Ciconia ciconia  -

2015-03-08

Kristallijn Maatheide

© Eddy Vaes


 
Partners