White Stork - Ciconia ciconia  -

2013-03-05

Kristallijn Maatheide

© Eddy Vaes


 
Partners